Header

Evidentiranje Braka

Registracija Zahteva za Evidentiranje Braka, popunjen i potpisan. – Original međunarodnog venčanog lista overen od strane Ministarstva spoljnih poslova zemlje u kojoj je brak sklopljen

-Original međunarodne krštenice supružnika (ukoliko on/ona nije državljanin/-ka Libana) overen od strane Ministarstva spoljnih poslova zemlje u kojoj je osoba rođena.

-Novija libanska lična karta muža/žene (sa fotografijom) kao i fotokopija iste na papiru veličine A4 ili noviji izvod iz matične knjige građana (sa fotografijom) kao i fotokopija istog na papiru veličine A4.

-Kopija oba pasoša (muža i žene).

-Ime supružnika na arapskom.

-Sve procedure registracije su besplatne.

-Takse za legalizaciju venčanog lista i krštenice su sledeće: US$ 10 po pečatu.