Header

Punomoćje

Punomoćje

Preporučljivo je da se zakaže termin pre dolaska u ambasadu u svrhu davanja bilo kakvog punomoćja.

-Sva punomoćja moraju da sadrže puno ime podnosioca zahteva i osobe koja se opunomoćuje (ime i prezime), ime oca, ime majke, datum rođenja, mesto evidentiranja i broj u Libanu.

-Libanski podnosioci zahteva i osobe koje se opunomoćuju moraju da prilože noviju libansku ličnu kartu (sa fotografijom) kao i fotokopiju iste na papiru veličine A4 ili izvod iz matične knjige građana (sa fotografijom) kao i fotokopiju istog na papiru veličine A4.

-Ne-libanski podnosici zahteva moraju da prilože svoje pasoše i fotokopiju istog na papiru veličine A4.